ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány (székhelye: 5600 Békéscsaba, Orosházi u.18.1.a.; képviseli: Simonka György a kuratórium elnöke) az általa kezelt személyes adatok biztonságának érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire figyelemmel az alábbi szabályzatot („Szabályzat”) alkotja.

1. § A szabályzat hatálya
1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány teljes működésére, minden vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyre, a Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvánnyal kapcsolatba kerülő személyekkel, valamint minden általa alkalmazott informatikai eszközre és szoftverre.
2) A Szabályzat 2015. június 01. napján lép hatályba. A Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány kuratóriumának elnöke intézkedik a Szabályzat helyben szokásos módon történő kihirdetéséről.
3) A Szabályzat a Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány további intézkedéséig érvényben és hatályban marad.

2. § Értelmező rendelkezések
Info tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek- képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza, és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges, vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot adatokon végzik.
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
harmadik személy: olyan természetes vagy ogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

3. § Az adatvédelem feladata
1) Az adatvédelem körében a Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány mint adatkezelő feladata meghatározni az általa kezelt természetes személyekre vonatkozó személyes adatok adatkezelésének módját, valamint biztosítani az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozni a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

4. § Az adatkezelés elvei
1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

5. § Az adatkezelés célja
1) A Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány által a személyes adatok kezelésének célja az alábbi:
a) Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány által végzett tevékenység, nyújtott szolgáltatás elérhetővé tétele;
b) az átvett, illetve igénybe vett termékek, szolgáltatások ellenértékének kiszámlázása;
c) a kiszámlázott, de meg nem fizetett ellenérték beszedése, érvényesítése;
d) marketing célból történő megkeresés;
e) önkéntesek nyilvántartása,
f) az Alapítvány által meghirdetett pályázatokon indulók jutalmazása, és a pályaművekre szavazatot leadók között ajándék kisorsolása,

6. § Az adatkezelés jogalapja
1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul.
2) Különleges adat kezeléséhez az érintett írásbeli hozzájárulása szükséges.
3) A Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány adatkezelése kizárólag az érintett személyek önkéntesen átadott adatain és a fenti törvényi hozzájárulás alapján történik.

7. § A személyes adatok kezelése
1) A Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány az egyes szerződésekben meghatározott adatokon túl a következő személyes adatokat kezeli:
– pályázó neve, lakcíme, születési helye, ideje

8. § Az adatok kezelésének határideje, adattárolás

1) Személyes adatokat csak a célhoz kötöttség fennállásáig lehet tárolni, illetve kezelni.
2) Minden olyan dokumentumot, és/vagy e dokumentumok informatikai rendszerben rögzített adattartalmát, amelyek gazdasági esemény megtörténtét dokumentálják, és így számviteli
bizonylatnak minősülnek, a a mindenkor hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott őrzési időig tárolja. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen az alábbiak: szerződések, számlák, bizonylatok, ellenőrzések, vizsgálatok dokumentumai.

9. § Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések
1) A Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány minden szükséges intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülése elleni védelméért.

10. § Az érintettek jogai és érvényesítésük
2) Bármely személy, akinek személyes adatát a Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány kezeli, kérheti az adatkezelőtől
a) a személyes adatai kezeléséről szóló tájékoztatást,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
3) A Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány az érintett személy kérelmére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
4) A Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány köteles a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.
5) A tájékoztatás megtagadása esetén a Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány írásban közli az érintett személlyel, hogy a felvilágosítás megtagadására milyen rendelkezés alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz („Hatóság”) fordulás lehetőségéről.
6) Ha az érintett személy által közölt személyes adat téves, és a Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány rendelkezésére áll a helyes adat, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
7) A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett személy ezt kéri;
c) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
d) azt bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
8) Törlés helyett a Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány zárolja a személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
9) A helyesbítésről, zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
10) Ha a Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány az érintett személy helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány tájékoztatja az érintett személyt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

11. § Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
1) Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
2) A Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
3) Ha a Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány az érintett személy tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
4) Ha az érintett személy a Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány döntésével nem ért egyet, illetve ha a Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány a határidőt elmulasztja, az érintett személy a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

12. § Az adatvédelmi szabályok megsértésének esetei
1) Az adatvédelmi szabályok megsértésének esetei különösen az alábbiak:
a) a szabályozás megsértéséből származó jogosulatlan és/vagy célhoz kötöttség nélküli adatkezelés, adattovábbítás vagy adatátadás;
b) gondatlan magatartás nyomán illetéktelen hozzáférés személyes adatokhoz;
c) az adat- és informatikabiztonsági szabályzatban foglaltak be nem tartása miatt bekövetkezett adatvesztés, adatsérülés;
d) jogosulatlan vagy céltól eltérő adatkezelés.

13. § Záró rendelkezések
1) A jelen Szabályzat rendelkezéseit a Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány minden munkatársa köteles megismerni és maradéktalanul betartani.
Simonka György
a kuratórium elnöke