SORSOLÁSI SZABÁLYZAT 2016.

1.§
A nyereményjátékban részt vehet minden, Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkező természetes személy, kivéve a szervezésben, lebonyolításban közreműködő civil szervezet ( Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, továbbiakban: Szervező) kuratóriumának tagjai, munkavállalói és hozzátartozóik. (2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 8:1. § 2.).

2.§
A fentieknek megfelelően a www.calendulaterv.hu honlapon meghirdetett feltételek szerinti szavazatot leadók közül mindenki részt vesz a sorsolásban, amely gépi módon történik, egy a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, 3 főből álló sorsolási bizottság előtt, amelyről jegyzőkönyv készül. A sorsolás alkalmával minden nyereményhez 1 fő pótnyertes sorsolása történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy azt a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá.

3.§
A nyertes szavazó nevét a Szervező közzéteszi a honlapján. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy neve, és lakhelyének közigazgatási megnevezése nyilvánosságra kerüljön, amely a sorsolást követően 30 napig megtekinthető lesz a www.calendulaterv.hu honlapon. A Szervező csak a nyertest értesíti a regisztráció során megadott e-mail címen. Amennyiben a Szervező sikertelenkézbesítésről kap elektronikus üzenetet, a nyertest a megadott telefonszámon megkeresi adategyeztetést céljából. Amennyiben a nyertes a sorsolást követően, az előre egyeztetett időpontban a nyereményét nem veszi át,és távolmaradását nem menti ki, úgy a nyereményre való jogosultságát véglegesen elveszíti. A nyertes a nyereményét teljes bizonyító erejű magánokiratban, vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat haladéktalan megküldésével, de legkésőbb a nyereményéről szóló értesítést követő 3 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt.

4.§
A nyereményt a Szervező kuratóriumi elnöke, vagy megbízottja sajtó nyilvános rendezvényen adja át a nyertesnek, az átadásról kép-, hang-, illetve filmfelvétel készül, amely rögzítéséhez, illetve nyilvánosságra hozatalához a nyertes a nyeremény átvételét tartalmazó döntésével hozzájárul. Hozzájárulása visszavonását, illetve megtagadását közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan haladéktalanul megküldi, átadja a Szervezőnek. A nyereményt a nyertes helyett közokiratba, vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti. A meghatalmazottra a nyilvánossággal kapcsolatosan ugyanazon rendelkezések irányadóak, mint a nyertes/meghatalmazóra.

5.§
A Szervező a nyereményjátékkal és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat, a jogi utat kizárja. A nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az Adatvédelmi Szabályzat 5.§ (1) bek. f) pontjában meghatározott célból (adatkezelési nyilvántartási azonosító igénylése folyamatban van) a megadott elérhetőségein megkeresse. Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, úgy azt a címen, vagy postán a Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány 5600 Békéscsaba, Orosházi u.18.1.a. címen vonhatja vissza hozzájárulását.

6.§
A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatos felmerülő esetleges kifogásokért a Szervező felelősséget nem vállal. A nyeremény készpénzre nem váltható át. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

7.§
A nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését minden esetben a nyeremény felajánlója viseli, azonban a nyertes vállalja együttműködését a kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan.

8.§
A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli.

9.§
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 14 napig elérhető a www.calendulaterv.hu weboldalon.